Van Spilbergenstraat 184-H;1057 RS; Amsterdam
020-8456559
info@unmei.eu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk & therapie

 1. De behandeld therapeut is gehouden te handelen conform de regelgeving van zijn of haar beroepsorganisatie (SBLP) en alle wetten en verplichtingen van de Nederlandse wet zoals de AVG, meldcode huiselijk geweld en WGBO.
 2. De behandelend therapeut is verplicht om een cliëntdossier bij te houden. Hierin worden persoonsgegevens opgeslagen. Niemand heeft inzage tot het cliëntdossier behalve de behandelend therapeut en de cliënt zelf. Gegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt zoals een arts wanneer de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Cliëntdossier wordt digitaal bijgehouden in tweevoud, opgeslagen op 2 SSD-schijfjes en bewaard in een kluis. Cliëntdossiers worden nooit op een computer zelf opgeslagen.
 3. De cliënt verplicht zich middels het medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 4. De behandelend therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 5. De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheid verzekering te hebben.
 6. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijdse overeenstemming.
 7. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 8. De behandelend therapeut kan de behandeling eenzijdig onder vermelding van legitieme redenen beëindigen namelijk: 1. Indien redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de behandeling nog verdere resultaten zal brengen. 2. De cliënt een gevaar vormt voor de therapeut.
 9. De therapeut zal in deze  situatie hulp en adviezen blijven verlenen wanneer gewenst, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 10. Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden.
 11. De therapeut heeft het recht om het tarief van de sessies ten alle tijden aan te passen. Tarieven zullen marktconform zijn. Mocht het tarief veranderen dan zal de therapeut de cliënt hierover ruim van te voren inlichten.
 12. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich allereerst wenden tot de desbetreffende therapeut. Mocht onverhoopt de klacht toch blijven dan wendt de cliënt zich tot de beroepsorganisatie SBLP. Hiervoor is een document klachtenreglement. Deze is te downloaden van de website.
 13. De therapeut valt onder het klacht -en tuchtrecht. Deze is ondergebracht bij CAM-Coop.
 14. Verstrek nooit persoonlijke gegevens via de e-mail! Mocht dit toch gebeuren dan is de cliënt hier ten aller tijden verantwoordelijk voor. De therapeut zal nooit persoonlijke gegevens via e-mail verstrekken.